HCØ    

Vedtægter

§ 1. Klubbens navn er HCØ. Den er stiftet den 9. september 1971. Dens hjemsted er til formålet velegnede lokaliteter i København, f. eks. Livjægergade 17A, København Ø.

§ 2. Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til ugentlige spilleaftener for gennem turneringsspil at underholde medlemmerne; det må efterhånden anses for udelukket at dygtiggøre dem.

§ 3. Klubbens spilleaftener er tirsdage i september — april, undtagen sådanne som falder på en helligdag. Som helligdag betragtes, udover de almindeligt anerkendte, dagen efter generalforsamlingen, samt dage, hvor et kvalificeret flertal af klubbens skolelærere har fri; den præcise definition af kvalificeret overlades til bestyrelsen, idet betegnelsen dog aldrig kan anvendes om Frederiksen. Medlemmerne har mødepligt, men kan dog ved forfald sørge for, at en substitut stiller (spiller?) i stedet; en sådan skal kunne tælle til 13 og skelne ru fra hj. Tirsdage umiddelbart før helligdage bortfalder mødepligten, og de fremmødte medlemmer kan hengive sig til deres sande interesser: Gætte, poker og rubberbridge til hæmningsløse takster.

§ 4. Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund (DBF), samt dettes sære påhit: Mesterpointordningen og Dansk Bridge.

§ 5. Det sure slid med at underholde medlemmerne udføres af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer (endskønt de fleste er vidende om at 4 er et bedre antal). Formanden genvælges på generalforsamlingen, såfremt han genopstiller. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved skriftlig afstemning på begæring af en spiller fra klubbens længst sammenspillende par. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, ølmand, mesterpointbestyrer og turneringsleder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når den mødes, thi den vil ikke blive indkaldt, medmindre 4 medlemmer kan møde frem. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, medmindre han gribes i en fejlagtig analyse. Ved vakance supplerer bestyrelsen sig blandt sådanne medlemmer, som accepterer bestyrelsens sædvanlige takst.

§ 6. Klubbens regnskabsår er 1. april – 31. marts. Generalforsamlingen vælger 1 revisor, som har pligt til at revidere regnskabet, såfremt dette kan finde sted i forbindelse med en "god" rubber.

§ 7. Klubbens turneringer fastlægges af bestyrelsen efter dens eget hoved (uanset diskussionen på generalforsamlingen, se § 8). Turneringslederen tilrettelægger og leder turneringerne. I almindelighed gælder DBF's reglementer vedrørende turneringsafholdelse og tilladte systemer. Klubbens faste par tillades dog lidt friere rammer for at eksperimentere med deres systemer. Disse (rammerne) fastlægges og fortolkes af turneringslederen. Det anbefales dog, at mere specielle systempåhit afprøves under private former til passende takst.

§ 8. Generalforsamlingen er klubbens højeste (eneste?) myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i april. De fremmødte medlemmer vil give generalforsamlingen et kaotisk forløb, men dirigenten påser, at følgende punkter gives en summarisk behandling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden praler af klubbens medlemmers bedrifter.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede (?) årsregnskab.
  4. Indkomne forslag afvises.
  5. Genvalg af formand.
  6. Valg af nok bestyrelsesmedlemmer (det er nu, Frederiksen!).
  7. Valg af revisor.
  8. Diskussion af turneringsformer (enkeltmandsturnering foreslås og afvises).
  9. Eventuelt.

Såfremt generalforsamlingen skulle få for sig, at noget absolut må besluttes, gælder følgende indviklede regler:

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3's majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, samt forslag om opløsning af klubben, som kun kan vedtages med 2/3's majoritet af samtlige klubbens medlemmer. Såfremt et forslag om klubbens opløsning vel opnår tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med 2/3's majoritet af de mødende medlemmer, uanset antallet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 måned efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag. Skriftlig afstemning kan altid forlanges.

§ 9. Klubbens kontingent og betalingsterminer fastlægges af bestyrelsen, således at passende præmier kan uddeles to gange om året. Indmeldelse er økonomisk bindende for et halvår.

§ 10. Såfremt et medlem ekskluderes af anden grund end kontingentrestance, skal der ske indberetning af forholdet til DBF.

§ 11. I tilfælde af klubbens opløsning overgår en eventuel resterende formue til DBF.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 1989 og ændret efter generalforsamlingsbeslutning den 22. maj 2003, 12. maj 2005, samt 24. april 2018.


LaTeX: ph 1989. HTML: jbc 1998-01-14, ph 2003-10-24, jbc 2005-05-12, jd 2018-04-25.